Управителен съвет на
„Настоятелство за децата на Детска градина”Детелина-1978”

Председател: Анита Николаева Драганчева

Заместник председатели:Елисавета Красимирова Младенова, Мая Радкова Филиповска


Секретар: Юлияна Кирилова  Градинарска

Касиер: Ивелина Димитрова Стоянова


УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА
ОДЗ „ДЕТЕЛИНА” 1978”

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУТ
чл.1. /1/ НАСТОЯТЕЛСТВОТО е независимо и доброволно сдружение - юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие с действащото в страната законодателство.
/2/ Дейността на Настоятелството обединява усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, които са съпричастни към просветното дело и готови да съдействат за развитието на ОДЗ „Детелина” област София гр. Божурище улица ”Захари Стоянов” №2.
/3/ Настоятелството е политически необвързано.
НАИМЕНОВАНИЕ
чл.2. Наименованието на сдружението е: „НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА ОДЗ ДЕТЕЛИНА 1978”.
СЕДАЛИЩЕ
чл.3 Седалището и адресът на управление на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” е гр. Божурище, община Божурище, област София, ж.к. „Жилища” №2.
СРОК
чл.4. Настоятелството се учредява БЕЗ СРОК.
УЧРЕДЯВАНЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
чл.5. Учредяването на сдружението се извършва на общо събрание, свикано от инициативен комитет. Учредител и член на настоятелството може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема целите и задачите на сдружението и е готово да даде своя принос за тяхното осъществяване. На това събрание учредителите избират първия Управителен съвет и приемат устава на настоятелството.
ЦЕЛИ
чл.6 Целите на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА ОДЗ ДЕТЕЛИНА 1978” са:
т.1 Цялостно да съдейства на ръководството на Детска градина „Детелина” при изпълнение на задачите във връзка с обучението, възпитанието и просперитета на децата, тяхното оформяне като образовани и културни граждани;
т.2 Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за ОДЗ „Детелина”, област София гр. Божурище ж.к.”Жилища” №2 ;
т. 3 Подпомагане на деца от социално слаби семейства;
т. 4 Разработване на информационна програма с цел популяризиране дейността на ОДЗ „Детелина”, област София гр. Божурище ж.к.”Жилища” №2 ;
т.5 Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства;
т. 6 Изготвя проекти за кандидатстване за средства от български и международни фондове с цел подобряване дейността на Детска градина „Детелина”, област София гр. Божурище ж.к.”Жилища” №2.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 7. За постигане на целите сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА ОДЗ ДЕТЕЛИНА 1978”:
т. 1 Подпомага ръководството на Детска градина „Детелина”;
т. 2 Подпомага инициативите на учителите в Детска градина „Детелина”;
т. 3 Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на Детска градина”Детелина”;
т. 4 Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за подобряването материално-техническото осигуряване на учебния процес и контролира целесъобразното им разходване;
т. 5 Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на Детска градина „Детелина”;
т. 6 Издирва спонсори за подпомагане на детската градина, грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, само извършва спонсорска дейност и контролира целесъобразното разходване на средства;
т. 7 Участва в определянето на дейностите извън държавните образователни изисквания и съдейства за тяхното реализиране;
т. 8 Предлага мерки за подобряване на дейността на Детска градина „Детелина” ;
т. 9 Организира обществеността за подпомагане на Детска градина „Детелина” ;
т. 10 Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
т. 11 Подпомага социално слабите деца;
т. 12 Съдейства за реализирането на организирания отдих, туризъм, спорт със децата и други форми на празници, развлечения и екскурзии на децата;
т. 13 Подпомагат ръководните органи на Детска градина”Детелина” за осъществяването на задължителното обучение;
т. 14 Участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават децата от ОДЗ”Детелина”, и при възможност осигурява закупуването им;
т.15 Съдейства за подобряване на рационалното хранене на децата, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата;
т.16 Организира и осъществява други дейности предвидени в закона или в решение на общото събрание.
ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
чл. 8. Сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978”
ще осъществява обществено полезна дейност в съответствие с разпоредбите на закона и устава в интерес на децата и учителите в детската градина.
т. 1 Спонсорство, проучване на спонсори, дарения.
т. 2 Организационно-техническа дейност по изготвяне на:
- Програма за подпомагане на деца със социални и здравни проблеми;
- Програма за разгръщане на международна дейност;
- Програма за контакти и съвместна дейност с издателски къщи.
ИМУЩЕСТВО
чл.9. т.1 Имуществото на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978”, се формира от дарения на местни и чуждестранни физически и юридически лица, с предмет на даренията - пари, вещи, ценни книжа, движимо имущество, недвижими имоти и вещни права върху тях, вземания, право върху интелектуална собственост и други права.
т. 2 Сдружението може да откаже дарения, които противоречат на целите и устава.
т.3 Сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” набира средства от дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица, които са необходими за постигане на целите на настоятелството.
чл. 10. Приходите се формират от доброволни вноски на настоятелите, наеми, имоти, дарения от физически и юридически лица и др.
Чл. 11. Средствата на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА ОДЗ ДЕТЕЛИНА 1978” се разходват за постигане на неговите цели.
Чл.12. Сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” се ангажира да информира дарителите за изразходването на средствата.

 

РАЗДЕЛ II

ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛЕНУВАНЕ
чл.13. /1/ Членуването в сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” е доброволно.
/2/ Член на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, които приемат целите и задачите на Настоятелството и желаят да работят за реализирането им.
/3/ Юридическите лица заявяват решението си за членство в на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” с решение на управляващите ги органи, в което се посочва и представителя на юридическото лице.
чл.14. /1/ Приемането на нови членове се осъществява с подаване на заявление чрез Управителния съвет до Общото събрание на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” .
/2/ Заявлението за приемане се разглежда на първото заседание на Общото събрание на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” след постъпването  му в Съвета на настоятелите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
чл.15 /1/ Членството се прекратява:
т.1 С едностранно писмено волеизявление отправено до сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” ;
т.2 Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
т.3 С изключване;
т.4 С прекратяване на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978”;
т.5 При отпадане:
а/ когато детето на член от сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” е напуснало или е завършило  образованието си в Детска градина”Детелина”;
б/  поради системно неучастие в дейността на Настоятелството  или невнасянето на установения членски внос ;
/2/ Изключването на член на Настоятелството се извършва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет.
/3/ Отпадането поради системно неучастие в дейността на Настоятелството, невнасянето на установените имуществени вноски се констатира с решение на Управителния съвет, което може да бъде обжалвано пред Общото събрание в едномесечен срок.
/4/ С решение на Общото събрание може да бъде изключен член на настоятелството при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с Устава и закона.
/5/ Платеният членски внос от напуснал, изключен или отпаднал член не се връща.
ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 
чл.16 /1/ Всички членове на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” имат равни права и задължения.
/2/ Всеки член има следните права:
т.1 На един глас в Общото събрание;
т.2 Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на настоятелството;
т.3 Да участва в разработването и осъществяването на целите на Настоятелството;
т.4 Да получава информация за дейността на Настоятелството;
т.5 Свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на Настоятелството и дейността на училището;
/3/ Всеки член е длъжен:
т.1 Активно да съдейства за изпълнение целите на Настоятелството;
т.2 Да спазва разпоредбите на този устав;
т.3 Да спазва решенията на органите на Настоятелството;
т.4 Да не извършва действия уронващи престижа на Настоятелството;
т.5 Да оказва активно съдействие и дава своя принос за реализиране целите на Настоятелството в съответствие със своите възможности.
/4/ Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски в съответствие с решението на Общото събрание.
/5/ За задълженията на Настоятелството членът отговаря до размера на направените или дължими имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Настоятелството.

 

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
чл.17. /1/ Върховен орган на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” е Общото събрание на всички членове на Настоятелството.
Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
/2/ Управителен орган на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” е Управителния съвет.
чл.18. /1/ Общото събрание:
т. 1 Изменя и допълва устава;
т.2 Приема вътрешни актове за организацията и дейността на сдружението;
т.3 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
т.4 Приема и изключва членове;
т.5 Взема решения за откриване и закриване на клонове;
т.6 Взема решения за участие в други организации;
т.7 Взема решения за преобразуване или прекратяване на Настоятелството;
т.8 Приема основните насоки и програми за дейността на Настоятелството;
т.9 Приема бюджета на сдружението;
т.10 Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
т.11 Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
т.12 Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на Закона, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978”;
т.13. Взема и други решения предвидени в устава.
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членове на сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978”;
/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на Настоятелството или на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
 
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
чл.19 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Настоятелството в населеното място, в което се намира седалището на Настоятелството. Ако в последния случай съветът на настоятелите в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Настоятелството по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/ Поканата се  изпраща лично до всеки настоятел, като   екземпляр от нея се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Настоятелството, и/или на интернет страницата на Детска градина-то, най-малко един месец преди насрочения ден за Общо събрание.
/4/ В случай на  извънредно свикване на Общо събрание, във връзка с неотложни събития, поканите се изпращат до всеки настоятел най- малко 7 дни преди самото събрание.
 
КВОРУM
чл.20. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на настоятелството. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
 

ГЛАСУВАНЕ
 
чл.21. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия(та) съпруг(а) или роднина по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
/3/ Едно лице може да представлява  не повече от трима членове на Настоятелството въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
 
чл.22. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако в Закона или е предвидено друго.
/2/ Решенията по чл. 15 /1/ т.т. 1 и 7 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.
/3/ По въпроси, които на са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

чл.23. Управителният съвет е изпълнителен орган на сдружението и се избира от общото събрание за срок от 4 години.
Управителният съвет се състои от 5 члена и включва в състава си председателя.
 
ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
чл.24. Управителният съвет:
т.1 Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
т.2 Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
т.3 Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
т.4 Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
т.5 Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Настоятелството;
т.6 Определя реда и организира извършването на дейността на Настоятелството и носи отговорност за това;
т.7 Определя адреса на Настоятелството;
т.8 Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
т.9 Изпълнява задълженията предвидени в устава;
т.10. Приема кандидатурите на нови членове;
т.11.Подготвя годишна програма за дейността на сдружението;
т.12.Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
т.13.Подготвя и свиква заседания на ОС, като внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения;
т.14.Създава и поддържа връзките на сдружението с други подобни организации и с обществеността;
т.15.Непосредствено осъществява и направлява финансирането на мероприятията на сдружението, както и използването на парични и предметни дарения в съответствие с решенията на ОС, волята на дарителите/завещателите/ и целите на сдружението при спазване на действащото законодателство;
т.16. Изпълнява и други функции с оглед постигане целите на сдружението.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 
чл.25 /1/ Председателят на управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 4 години , който ръководи и контролира дейността на съвета.
/2/ Председателят участва в педагогическия съвет на детската градина и има право да внася за обсъждане материали.
/3/ По предложение на председателя съветът на управителния съвет избира от своите членове заместник-председател и касиер на първото заседание след провеждане на Общото събрание, на което е бил избран нов председател или са били освободени най-малко половината от членовете на съвета.
/4/ Заместник-председателят подпомага председателя по въпросите, които са му били възложени от Управителния съвет.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
 
чл.26. /1/ Председателят, a по решение на управителния съвет и заместник-председателят, представлява сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” пред държавните органи, органите на местно самоуправление, обществените организации и други юридически и физически лица.
/2/ По решение Управителния съвет председателят може да упълномощава касиера или друг член на съвета или сдружението-„НАСТОЯТЕЛСТВО ЗА ДЕЦАТА НА Детска градина ДЕТЕЛИНА 1978” да извършват определени действия.
 
 
ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 
чл.27. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на съвета при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.
/2/Управителният съвет на настоятелите може да вземе решение ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
 
 
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
 
чл.28. /1/ Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/ Решенията по чл.21 т. 3 и 6, както и за определяне на ликвидатор, се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/ Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.
/4/ Решенията на управителния съвет , които са взети в противоречие със Закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на настоятелството, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.
 
 
ПОМОЩНИ ОРГАНИ
 
чл.29. По решение на съвета на настоятелите могат да се създават съвети и комисии като помощни органи на настоятелството, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав приет от Общото събрание.

РАЗДЕЛ IV
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
чл.30. Настоятелството се прекратява:
т.1 С решение на Общото събрание;
т.2 С решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в Закона.
 
ЛИКВИДАЦИЯ
 
чл.31. /1/ При прекратяване на Настоятелството се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от съвета на настоятелите или от определено от него лице.
/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на настоятелството.
 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
 
чл.32. /1/ Разпределянето на останалото, след удовлетворяване на кредиторите, имущество се решава от Общото събрание.
/2/ Имуществото се разпределя при спазване на изискванията на Закона.

ЗАЛИЧАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
 
чл.33. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Настоятелството от окръжния съд по неговото седалище.

РАЗДЕЛ V
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
  чл.34. Настоятелството е длъжно да води следните книги:
т.1 Протоколна книга за проведените заседания на общото събрание и на Управителния съвет. Ръководещият заседанието и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му;
т.2 Протоколите се подписват от председателя на събранието или заседанието и неговия протоколчик;
т.3 Книги за приходите и разходите на настоятелството;
т.4 Членска книга за броя на членовете;
т.5 Книга за получените дарения и приходи.
т.6 Сдружението изготвя годишен доклад за дейността си, който съдържа данни относно:
- съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите на настоятелството и постигнатите резултати;
- размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
-вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и данни за дарителите;
- финансовият резултат.
Докладът за дейността и финансовия отчет се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
чл.35. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Създадено от Мая Филиповска